Bình Thuận phát triển bền vững kinh tế biển

Mới đây UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 912/QĐ - UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các địa phương trong tỉnh tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. 

Cụ thể, về giải pháp để phát triển kinh tế biển, ven biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung phát triển ngành du lịch và dịch vụ biển, trong đó sẽ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch cho các địa phương trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch ven biển hải đảo của tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển các khu du lịch phức hợp, dự án du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao, các loại hình du lịch sinh thái, thám hiểm khoa học, du lịch cộng đồng… 

Bốc dỡ hàng hóa trọng tải lớn tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân - cảng biển quan trọng tại Bình Thuận 

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển các cảng biển của tỉnh theo quy hoạch ngành quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm, thăm dò khoáng sản vùng biển, ven biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; nâng cao hiệu quả khai thác gắn với chế biến sâu quặng titan; kết hợp hài hòa giữa khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển. 

Về giải pháp bảo vệ môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bình Thuận sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho việc thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn môi trường tại các khu dân cư và địa bàn trọng điểm của tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng mô hình khép kín thu gom, phân loại, xứ lý tái xử dụng nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại tại các địa phương ven biển, hải đảo của tỉnh. 

Đồng thời, triển khai thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu đô thị ven biển theo hướng bền vững dựa vào hệ sinh thái, thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có hệ thống nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. Thành lập và tổ chức quản lý có hiệu quả khu bảo tồn biển Phú Quý; củng cố và phát huy khu bảo tồn Hòn Cau. 

Để Chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan điều phối liên ngành thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận. Định kỳ tổ chức 02 lần Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Bình Thuận để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp trong Chiến lược đã đề ra (5 năm/2 lần).  

Theo Báo Tài Nguyên và Môi trường. 

Một số tin liên quan

Đối tác